Vedtekter

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy                                             Utskriftformat

Formål

Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å
synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap om regionens, og kystfolkets forhistorie og historiske rolle, med hovedvekt på jernalderen, særlig vikingtiden.

Medlemskap

 1. Alle som innordner seg etter klubbens vedtekter og regler kan taes opp som medlem. Unntatt fra medlemskap er personer som driver politisk arbeid eller virksomhet som strider mot norsk lov om diskriminering av innvandrere, har nazistiske, fascistiske eller rasistiske program, og lignende, som ikke er orenelig med klubbens formål.

 2. Medlemer som ikke har betalt kontingent innen 3mnd etter betalingsfrist, er ikke medlemmer, og blir ikke tilsendt post. De vil få en påminnelse innen den tid. Blir kontingenten betalt etter denne tid er de medlemmer fra denne dag. Stemmerett til årsmøte som før.

 3. Medlemmer har stemmerett etter å ha vært medlem i klubben i minst 3 måneder, og fylt 16 år.

 4. Medlemmer som er berettiget til støtte/subsidier eller reisetilskott, skal ha sitt medlemskap inntakt, med innbetalt kontingent for fullt medlemskap for inneværende periode.

 5. Medlemmer som setter klubben i vanry, eller motarbeider klubbens formål, eller ikke betaler utestående fordringer til klubben innen bestemte frister kan suspenderes av Bukkøytinget, evt. ekstraordinært Bukkøyting med 2/3 flertall. Styret kan foreta midlertidig suspensjon frem til Bukkøytinget.

Kontingent

 1. Kontingenten fastsettes av Bukkøytinget.

 2. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

 3. Kontingenten gjelder individuelt medlemskap til en navngitt person.

 4. Familier som betaler familiekontingent er å regnes som fullt medlemskap. Som familie regnes 2 voksne samboende med barn inntil 18 år.

 5. Støtte medlemskap er individuelt medlemskap og gjelder navngitt person. Støttemedlemskaper beregnet for dem som ønsker å støtte klubbens arbeid og motta informasjon. Støttemedlemmer kan delta med alle rettigheter på klubbens møter, arrangementer, aktiviteter og Bukkøyting, men vil ikke få tilskott eller bli subsidiert på arrangementer, turer, etc.

Bukkøytinget (årsmøte)

 1. Bukkøytinget er klubbens øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 2. Innkalling til Bukkøytinget skal skje med minimum 4 ukers varsel. Innkalling skjer ved direkte kunngjøring til hvert enkelt medlem, eller gjennom oppslag i pressen, da med påminnelse 14 dager før møtet.

 3. Bukkøytinget er vedtaksføre med det antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede.

 4. Vedtak i alle saker skal skje med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Unntak herfra er saker som omhandles i punkt 9, 10 og 11. Skriftlig avstemning fortas når en av de tilstedeværende krever dette. Ved stemmelikhet foretas der ny avstemning.

Hvis så stemmelikhet foretas loddtrekning.

e) Forslag som ønskes behandlet på Bukkøytinget skal være styret i hende senest 14 dager før Bukkøytinget.

f) Forslag/saker som ikke er innkommet til fastsatt frist vil ikke bli behandlet på Bukkøytinget.

Bukkøytingets myndighetsområde

 Bukkøytinget skal:

 1. Godkjenne innkalling og dagsorden

 2. Velge møteleder og referent.

 3. cBehandle og godkjenne årsmelding fra styret.

 4. Behandle og godkjenne revidert regnskap

 5. Behandle innkomne forslag

 6. Fastsette kontingent

 7. Behandle og godkjenne handlingsplan for det kommende år

 8. Behandle og godkjenne budsjett

 9. Velge styre bestående av:
 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem

Disse velges for 2 år av gangen, vekselvis valg av leder, kasserer og styremedlem det ene året og de andre det neste året. Styre kan omfordele styreverv hvis det finnes hensiktsmesig.

 • 3 vara medlemmer
 • 2 revisorer med 1 vara revisor
 • 3 personer til valgkomité

Alle valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått mer enn en kandidat til vervet. Ved stemmelikhet foretas der ny avstemning. Deretter vil leders dobbeltstemme avgjøre ved åpen behandling. Ved skriftlig avstemning foretas der loddtrekning.

Ekstraordinært Bukkøyting

 1. Ekstraordinært Bukkøyting avholdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av klubbens medlemmer krever det.

 2. Ekstraordinært Bukkøyting kunngjøres på samme måte som ordinære Bukkøyting, men med minimum
  14 dagers varsel.

 3. Ekstraordinært Bukkøyting kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært Bukkøyting
  omfatter i kunngjøringen.

Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret bestemmer det, men minimum 4 ganger årlig.

Styret

 1. Styret er klubbens høyeste myndighet når Bukkøytinget ikke er samlet

 2. Klubben ledes av et styre valgt av Bukkøytinget

 3. Styret skal lede klubben i samsvar med vedtektene og Bukkøytingets vedtak

 4. Lederen har det daglige ansvaret for klubben.

 5. Nestleder skal fungere som leder dersom leder har forfall.

 6. Sekretæren fører møteprotokoll og besørger all korrespondanse/markedsføring i samråd med lederen.

 7. Kassereren har ansvaret for at økonomifunksjonen i klubben blir ivaretatt etter vedtatte regler.

 8. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.

 9. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 10. Styret svarer for klubbens økonomi overfor Bukkøytinget.

 11. Styret kan ikke ta opp lån.

 12. Styret er ansvarlig for at alle arrangementer skal ha en forsvarlig økonomisk ramme og være innenfor budsjett.

 13. Styre kan opprette eller nedlegge grupper etter behov, og velge gruppeledere.

 14. Styret kan, etter behov, oppnevne eller nedlegge komiteer, utvalg eller enkeltpersoner til spesielle oppgaver eller oppdrag og gi mandat til disse. Herunder kommer også deltagelse på arrangementer eller reiser som ikke er behandlet av Bukkøytinget.

 15. Styret er ansvarlig for at det inngås avtale med Karmøy Kommune angående saker som er av felles interesse.
  Avtalen skal legges frem for Bukkøytinget som informasjon.

 16. Styret er ansvarlig for at grupper og komiteer arbeider i tråd med klubbens vedtekter. Styret kan delegere myndighet til gruppene.

 17. Styret engasjerer ledere for ulike oppgaver etter behov. Vervene kan tillegges både styremedlemmer og andre medlemmer. Oppgavene kan f.eks. være aktivitetsleder, arrangement leder, redaktør, materialforvalter, gruppeleder for mannssysler, gruppeleder for kvinnesysler, gruppeleder for historie. Styret har et overordnet ansvar for alle aktiviteter klubben driver.


Sammenslåing

Eventuell sammenslåing med andre foreninger og lag, skal skje med 2/3 flertall på Bukkøytinget eller ekstraordinært

Bukkøyting. Nødvendig lovendringer foretas i henhold til pkt.11.

Utstyr

Klubbens utstyr oppbevares i de lokaler som klubben disponerer. Den enkelte medlem kan disponere
klubbens utstyr for å

oppnå klubbens formål i henhold til pkt. 1. Det skal føres kartotek over klubbens utstyr, redskaper og hjelpemidler. Eventuelt utlån til medlemmer eller andre, skal kvitteres for, slik at en til enhver tid vet hvor utstyret befinner seg. Ved eventuell oppløsning skal Bukkøytinget som vedtar oppløsning, nedsette en komité som samler inn og foretar nøyaktig status over utstyr, redskaper og hjelpemidler, sammen med annet aktiva. Det ekstraordinære Bukkøytinget, som eventuelt foretar det endelige vedtak om oppløsning eller nedlegging, besørger utstyr, redskaper og eventuelle økonomiske midler overlevert til Karmøy Kommune, ved skole – og kulturetaten.

Lovendring

Endring i disse lover kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært Bukkøyting, etter å ha
vært oppført på saksliste, og

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Habilitet

Habilitet avgjøres før avstemming både i styresaker og på Bukkøyting

© Vikingklubben Karmøy - Alle rettigheter reservert  Utviklet av  ©Kjell Inge Bringedal 2012